VPCO

De Ericaschool en De Springplank zijn de twee scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Rhenen. VPCO Rhenen is een schoolvereniging, opgericht in 1907.

Het motto van VPCO Rhenen is ‘Samen werken aan de toekomst van onze kinderen’. De missie en de visie van de vereniging verbeeld in het ‘Huis van VPCO Rhenen’.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend deel. In het toezichthoudend bestuur nemen enthousiaste ouders van de beide scholen zitting. De directeuren van de beide scholen vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij leggen verantwoording af aan de toezichthouders. Hiervoor is een bestuurlijk toetsingskader opgesteld. 

Op bovenschools niveau is een MT-VPCO gevormd, bestaande uit de directeuren van beide scholen: Bert Hardeman (directeur De Springplank) en Karin Majoor (directeur Ericaschool). Het MT VPCO legt d.m.v. de managementrapportage verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur en de scholen van VPCO Rhenen participeren in de federatie SOM (Samen Onderwijs Maken) met twee scholen uit Amerongen. 

De Grondslag van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen is het erkennen van de Bijbel als Gods Woord en als bron van inspiratie voor een leven van toewijding aan en verantwoordelijkheid tegenover God en de naaste. 

Toelichting:
- Op basis van het erkennen van de Bijbel als Gods woord willen wij uitgaan van een open en respectvolle houding naar alle betrokkenen in de breedste zin van het woord.
- Alle kinderen moeten zich binnen de scholen veilig voelen en geborgen weten, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.
- Alle kinderen moeten op cognitief, kunstzinnig, sportief en sociaal emotioneel gebied kunnen groeien en daardoor als zelfstandige en positief kritische mensen door het leven kunnen gaan, klaar voor de toekomst.
- Passend onderwijs biedt mogelijkheden en uitdagingen. De scholen gaan uit van een leeraanbod dat de kinderen onderwijs op maat biedt.
- Samen leren vergroot de ontwikkelingskansen en het versterkt de professionele houding in de scholen. Dit geldt voor kinderen, medewerkers en de bestuurders van de vereniging.